1) De koper dient de goederen bij ontvangst na te kijken. Om aanvaardbaar te zijn, moeten alle klachten te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Zij moeten aangetekend worden verzonden per brief en bewijs moet naar behoren worden geleverd . Alle geschillen of klachten over de factuur, de inhoud van de factuur of vereisten van de factuur moeten ook per aangetekende brief aan het bedrijf gebeuren, en dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Geen klacht of bezwaar zal worden aanvaard. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, factuurprijs, ongeacht de oorzaak van de schade.

2) De goederen op de factuur omschreven, worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de koopsom. 

3) Onze facturen zijn betaalbaar in 15 dagen of bij levering der goederen.

4) bestellingen in regel door de koper gedaan kunnen niet vernietigd worden. 

5) De goederen reizen op risico van de bestemmeling. 

6) leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van inlichting. 

7) vertraging in levering geeft de koper geen recht op schadeloosstelling of vernietiging van de bestelling. 

8)  alle kosten voor de afhaling, het herstellen en het terugbrengen van beschadigde koopwaar vallen ten laste van de koper, behalve bij behoorlijk gemotiveerde klacht die binnen de door art. 1 toegestane termijn werd ingediend. 

9)bij niet-betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd vanaf de dagtekening van de factuur.  

10) voor alle geschillen is alleen de rechtbank van gent bevoegd. 

11) al onze reclamebenodigdheden en uitstalartikelen en voorwerpen blijven ons eigendom.

12) de mouvementen worden altijd zonder batterij geleverd.